Biro zelene karte

 

Biro zelene karte posluje kao organizaciona jedinica Udruženja –Nacionalni biro osiguravača Crne Gore. Nacionalni biro osiguravača Crne Gore je primljen kao član Međunarodnog sistema zelene karte od 01.02.2012. godine. „Sistem zelene karte“ čine 46 nacionalnih biroa, članova Savjeta biroa sa sjedištem u Briselu, a njegova svrha je olakšavanje međunarodnog prometa motornih vozila omogućavanjem osiguranja od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima prema uslovima koji su propisani u posjećenoj zemlji, kao i garancija oštećenim licima da će im biti nadoknađena šteta u skladu sa pravom zemlje gdje se nezgoda dogodila. Međunarodna karta osiguranja motornih vozila - zelena karta je obrazac potreban svim korisnicima motornih vozila koji putuju u inostranstvo. Po ovlašćenju Nacionalnog biroa osiguravača Crne Gore naši članovi izdaju zelene karte i možete je pribavati kod društva za osiguranje sa kojim imate zaklučen ugovor o obaveznom osiguranju, i traje koliko i polisa obaveznog osiguranja.

Biro osiguravača Crne Gore u ulozi Biroa zelene karte garantuje za naknadu štete koje vozila crnogorskih registarskih oznaka počine u inostranstvu, te za naknadu šteta koje na teritoriji Crne Gore počine vozači vozila inostranih registarskih oznaka. Nacionalni biro garantuje da će domaća društva za osiguranje izvršavati svoje obaveze prema društvima i biroima u stranim zemljama, po osnovu šteta prouzrokovanih od strane osiguranika tih domaćih društava za osiguranje. Lica koja nemaju valjanu zelenu kartu dužna su da na granici pri ulasku u zemlju zaključe ugovor o obaveznom osiguranju, odnosno granično osiguranje, sa domaćim društvom za osiguranje. Zelena karta je dokaz postojanja osiguranja od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima u inostranstvu.