Prijava i rješavanje štete u slučaju sudara sa vozilom :

Vaš odštetni zahtjev možete dostaviti na nadležno rješavanje Nacionalnom birou osiguravača Crne Gore, elektronskim putem, putem pošte ili neposredno.

U Crnoj Gori se 5 društava za osiguranje bave poslovima osiguranja od autoodgovornosti i njihove adrese možete naći niže.

Procjena visine štete koju ste pretrpjeli obračunava se u skladu sa Pravilnicima koje je na predlog Nacionalnog biroa osiguravača Crne Gore usvojila i objavila Agencija za nadzor osiguranja Crne Gore u Službenom listu br. 35/09, od 03.06.2009. godine.


Spisak društava

Prema čl. 38 novog Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju ("Sl. list Crne Gore", br. 44/12 od 09.08.2012), lice kome je pričinjena šteta upotrebom motornog vozila inostrane registracije na teritoriji Crne Gore, za koje postoji valjana zelena karta, podnosi odštetni zahtjev Udruženju – Nacionalnom birou osiguravača Crne Gore, društvu za osiguranje ili licu koje je Udruženje ovlastilo za obavljanje poslova koji proizilaze iz međunarodnog sporazuma o osiguranju vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štete nastale upotrebom motornih vozila u zemlji ili inostranstvu. Udruženje – Nacionalni biro osiguravača Crne Gore je primljeno kao punopravni član  Savjeta Biroa u Briselu (međunarodne organizacije koja koordinira rad članica Sistema zelene karte) od 01.02.2012. godine.

Dakle, u slučaju saobraćajne nezgode sa vozilom inostranih registarskih oznaka Vaš zahtjev za naknadu štete možete podnijeti direktno Udruženju ili bilo kojem društvu za osiguranje koje se bavi osiguranjem od auto odgovornosti, koje će primiti Vaš zahtjev ili Vas uputiti kako da ostvarite naknadu štete. Udruženje će u skladu sa važećim pravilima dodijeliti odštetni zahtjev na obradu i likvidaciju imenovanom korespodentu stranog društva, odnosno ako strano društvo nema imenovanog korespodenta u Crnoj Gori, jednom od svojih članova, pazeći pritom na koliziju interesa.


Korespodenti Zahtjev za naknadu štete

Preduslov za regulisanje isplate naknade štete našim građanima, jeste da je vozač koji je upravljao inostranim vozilom kriv za nezgodu i dokaz o njegovom osiguranju, odnosno, važeća zelena karta.Kako bi u što kraćem vremenskom periodu ostvarili Vaše pravo na naknadu štete, zatražite od vozača vozila inostranih registarskih oznaka kopiju njegove zelene karte, odnosno, ukoliko vozač nema kopiju, pobrinite se da prepišite sve podatke o vozaču iz dokumenta o identifikaciji i prepišite sve podatke iz zelene karte i to posebno:

  1. Obavezno upišite cijeli broj zelene karte, odnosno, Zemlja (međunarodnu oznaku za državu iz koje dolazi vozilo)/Osiguravač (brojčana šifra) / Broj (broj zelene karte);
  2. Obavezno upišite period važenja zelene karte;
  3. Obavezno upišite naziv osiguravača koji je izdao zelenu kartu ;
  4. Ukoliko niste u mogućnosti da to učinite, fotokopirajte obrazac zelene karte drugog učesnika ili je slikajte (mobilnim telefonom).

Ovih par pravila će Vam omogućiti da štetu naplatite što je efikasnije i brže moguće.

U slučaju da je vozilo inostranih registarskih oznaka imalo polisu graničnog osiguranja koju je izdalo neko od osiguravajućih društava sa teritorije Crne Gore, Vaš odštetni zahtjev podnosite tom društvu.


U slučaju sudara sa neosiguranim
ili nepoznatim motornim vozilom


Vaš odštetni zahtjev možete podnijeti Nacionalnom Birou osiguravača Crne Gore ili jednom od naših društava za osiguranje koje će ga zaprimiti i proslijediti Nacionalnom Birou osiguravača na nadležno rješavanje.

Zahtjev za naknadu štete iz Garantnog fonda
Spisak društava