O nama

Nacionalni biro osiguravača Crne Gore je institucija formirana u cilju ostvarivanja zajedničkih interesa Društava koja obavljaju poslove obaveznih i drugih poslova osiguranja u Crnoj Gori. Nakon objavljivanja Crnogorske nezavisnosti u maju 2006, javila se potreba da se forimra institucija koja će na nivou Crne Gore ostvarivati tj. predstavljati zajedničke interese društava za osiguranje ali i štititi interese samih osiguranika. Nacionalni biro osiguravača Crne Gore je osnovan 2. aprila 2007. godine odlukom Skupštine koju su činili predstavnici "Lovćen osiguranja"-AD, "Montenegro osiguranja"-AD i "Magnat osiguranja"-AD na kojoj je usvojeni potpisan Ugovor o osnivanju Nacionalnog biroa. Potom je Skupština nacionalnog biroa osiguravača Crne Gore proširena članstvom Swiss osiguranja, Delta Generali i Uniqa osiguranja.
Jedan od važnih ciljeva NB je uspostavljanje kodeksa ponašanja na tržištu osiguranja. Obaveza biroa je da sve nepravilnosti uoči i zajednički sa Društvima za osiguranje i resornim državnim institucijama ispravi. Udruženje - Nacionalni biro je pravno lice koje se obavezno osniva u cilju ostvarivanja zajedničkih interesa društava za osiguranje koja obavljaju poslove obaveznih osiguranja u saobraćaju u zemlji. Društvo za osiguranje može obavljati poslove obaveznih osiguranja iz ovog zakona samo ako je član Udruženja. Društva za osiguranje dužna su da obezbijede sredstva potrebna za obavljanje zakonom utvrđenih poslova Udruženja. Organizacija, poslovanje, odlučivanje, način finansiranja i druga pitanja od značaja za rad Udruženja uređuju se Statutom Udruženja.

Poslovi udruženjaUdruženje obavlja sljedeće poslove:

1
Predstavlja društva za osiguranje u međunarodnim strukovnim organizacijama;

2
vrši obradu, obračun, isplatu šteta i naplatu regresnih zahtjeva po isplaćenim štetama po osnovu: - međunarodnih sporazuma o obaveznim osiguranjima u saobraćaju nastalim u zemlji i inostranstvu (zelena karta), - neosiguranih motornih i priključnih vozila i putnika u javnom saobraćaju, vazduhoplova i plovnih objekata, - zbog smrti, povrede tijela ili narušavanja zdravlja prouzrokovane upotrebom nepoznatog motornog vozila, vazduhoplova, plovnog objekta ili drugog prevoznog sredstva; - zahtjeva oštećenih lica koja nijesu štetu mogla naplatiti zbog prestanka rada društva za osiguranje kod koga su bila osigurana;

3
utvrđuje i štampa obrasce međunarodne karte osiguranja (zelene karte) za svoje članove;

4
upravlja organizacionim djelovima iz člana 48 st.2 i 3 ovog zakona

5
prikuplja statističke i druge podatke i sačinjava statističke izvještajeu skladu sa ovim zakonom

6
predlaže regulatornom organu: - kriterijume za određivanje visine obaveznog doprinosa za rad Udruženja i redovnog doprinosa Garantnom fondu, - iznose depozita i garancija banaka kojima društva za osiguranje garantuju izmirenje obaveza za koje odgovara Udruženje;

7
određuje tarifu za obračun i plaćanje troškova obrade šteta iz tačke 2 ovog stava;

8
obavlja druge poslove za koje dobije ovlašćenje od društava za osiguranje i regulatornog organa;


9
sačinjava plan poslovanja i finansijske izvještaje o poslovanju;

10
sarađuje sa udruženjima drugih zemalja po pitanjima potpunijeg i sveobuhvatnijeg ostvarivanja prava osiguranika, oštećenih lica i članova Udruženja,

11
utvrđuje Kodeks ponašanja u poslovima obaveznih osiguranja,

12
objavljuje pravila svog poslovanja,

13
obavlja i druge poslove utvrđene ovim zakonom.

Kriterijume i iznose depozita i garancija banaka iz tačke 6 stava 1 ovog člana, na predlog Udruženja, utvrđuje regulatorni organ.

Organizacioni djelovi

Na Statut Udruženja saglasnost daje regulatorni organ. Udruženje svoje poslove obavlja preko osnovnih organizacionih djelova:
  • Biroa zelene karte
  • Garantnog fonda;
  • Informacionog centra
  • Organizacioni djelovi nemaju svojstvo pravnog lica. Udruženje se osniva kao privredno društvo.